Photography is like a woman.

You love her to the limit.

You suffer through it to the limit.

You are constantly changing through it.

You really never know who you are.

But all the time you’re just doing your thing.

You experience life.

 

 

 

 

Daniel Cichy.

Artist photographer, born in 1973 in Piła, voivodeship Greater Poland in Poland.

At the age of 10 he became interested in photography.

At first, he was taught by Stanisław Pręgowski, a member of the Union of Polish Art Photographers, in Piła, Poland. Three years later, in parallel, Mirosław Bocian, a graduate of PWSFTiTV in Łódź, died in 2017. He was also taught his uncle Andrzej Pieklak, a graduate of the painting department in Krakow. After that, Daniel started studying photography at the Polish National Film, Television and Theater School in Łódź.

He made several individual exhibitions and took part in numerous competitions. For the PHOTOGRAPHY exhibition in 1991, which he did for his 18th birthday, he collected all the most interesting material. They were black and white photos, made using traditional negative technique – positive in the darkroom. He walked in the woods and traveled to various Polish cities. He photographed people. He was exploring the world.

In the same year in autumn, he presented another author’s exhibition, CRACOW. The material was made from his trip to his uncle in Cracow. Here, Daniel used black and white negative and colored paper for copying. He let the photos in brown tones, which perfectly reflected the atmosphere of this beautiful city and allowed to bring out many details from the negative at that time, since most of the photos were taken at night for long exposure times.

Daniel continued to work. He focused more on human photography. Both in the studio and in various places, he collected human faces for the collection. This resulted in the exhibition AUTOPORTRAIT IN YOUR SELF in 1994. The exhibition went around the entire Piła region, enjoying great popularity.

In his professional life, Daniel worked as a photojournalist for local media. He also ran a professional photography studio for the needs of local companies. He also founded the AGFA STAR PRINT photo laboratory.

In 2003, he presented FORGOTTEN PHOTOS, which he collected for years in a drawer. They were colorful landscapes from different places. At the same time, he photographed actors of the FAMILY THEATER FESTIVAL in Piła, after which he presented the exhibition.

The same year also resulted in another, groundbreaking presentation of Daniel. It was the result of the first digitization of photography and an attempt to find something new. Based on scanned photos and using one of the first versions of the computer program Photoshop, Daniel created completely new spaces. For some perceived as kitsch and for others considered a work of art. Anyway, people liked to look at these paintings. Because the presentation itself was different from the previous ones and innovative in its form, Daniel decided to show it in pubs, on the street, atypical galleries. The first presentation of GRAPHICS AND HISTORY MIX took place in Republic of Imagination in Mirosławiec.

In 2004, Daniel, looking for new inspiration, decided to leave his hometown and went to London. Here he acquired mainly life knowledge. He was learning a new country, language, people’s mentality. He also took a lot of pictures. He had several presentations. Mainly these were works created in Poland.

He currently lives in London, providing photographic and film services for people and companies. The skills acquired over the years also in artistic photography allow him to give clients unique images. Daniel currently works at about thirty weddings a year. For this at many other events. His photographs and style are very much appreciated. For over fifteen years, he has been the main photographer of the United Arab Emirates Embassy in London. Also for ten years, his company has been providing photo and film services in almost all Polish parishes in London and the surrounding area, where it leaves almost a thousand children a year with a beautifully made Communion souvenir.

In Luton, where he currently lives, he founded a photography club where he teaches current photography enthusiasts as he was once taught.

In recent years, he began to work a lot again artistically. Mainly in the topic WOMAN. He performs a lot of sessions looking for divine elements in this beautiful phenomenon. He can see a lot in them and skillfully shows it. Colleague is planning presentations on this topic.

He is also preparing archives of photos of Pila and the surrounding area, created in 1983 – 2003, for a larger presentation. One of the next exhibitions will certainly be on the subject of London, where Daniel has lived and photographed since 2003. Daniel also plans to return to analog photography and launch a darkroom. In 2019,

Daniel moved back to Piła. Now he combines his professional life in the UK and develops in Poland.

 

 

 

Daniel Cichy.

Artysta fotografik, urodzony w 1973 roku w Pile, woj. Wielkopolskie w Polsce.

W wieku 10 lat zainteresował się fotografią. Z początku uczył go Stanisław Pręgowski, członek Związku Polskich Artystów Fotografików, w Pilskim Domu Kultury. Trzy lata później równolegle Mirosław Bocian, absolwent PWSFTiTV w Łodzi. Spojrzenia uczył go też jego wuj Andrzej Pieklak, absolwent wydz. malarstwa w Krakowie. Nastęnie Daniel rozpoczął studia na wydz. fotografii w PWSFTiTV w Łodzi.

Zrobił kilka wystaw indywidualnych i brał udział w licznych konkursach. Na wystawę FOTOGRAFIA w 1991 roku, którą zrobił na swoje 18 urodziny zebrał cały najciekawszy materiał. Były to zdjęcia czarno-białe, wykonane tradycyjną techniką negatyw – pozytyw w ciemni. Chodził po lasach i podróżował do rożnych polskich miast. Fotografował ludzi i poznawał świat.

W tym samy roku jesienią, zaprezentował kolejną autorską wystawę, KRAKÓW. Materiał powstał z jego podróży do wuja w Krakowie. Tutaj Daniel do kopiowania użył czarno-białego negatywu i kolorowego papieru. Wpuścił zdjęcia w tonację brązową, co doskonale oddało atmosferę tego pięknego miasta i pozwoliło w tamtych czasach wydobyć wiele szczegółów z negatywu, gdyż większość zdjęć była robiona w nocy na długie czasy naświetlania.

Daniel pracował dalej. Skupił się bardziej na fotografii człowieka. Zarówno w studio jak i w różnych miejscach zbierał ludzkie twarze do kolekcji. Zaowocowało to wystawą AUTOPORTRAIT IN YOUR SELF w 1994 roku. Wystawa objechała cały region pilski, ciesząc się ogromną popularnością.

W życiu zawodowym Daniel pracował jako fotoreporter lokalnych mediów. Prowadził także studio fotografii profesjonalnej na potrzeby lokalnych firm. Założył laboratorium fotograficzne AGFA STAR PRINT.

W 2003 roku zaprezentował ZAPOMNIANE FOTOGRAFIE, które przez lata zbierał do szuflady. Były to kolorowe pejzaże z różnych miejsc.

W tym samym czasie fotografował aktorów FESTIWALU TEATRÓW RODZINNYCH w Pile, po czym zaprezentował wystawę. Fotografia teatralna towarzyszyła Danielowi od dziecka, kiedy to za prośbę Luby Zarembińskiej, wykonywał dokumentację m. in. warsztatów teatralnych w Szamocinie.

Ten sam rok zaowocował też w kolejną, przełomową prezentację Daniela. Była ona wynikiem pierwszej digitalizacji fotografii i próbą znalezienia czegoś nowego. Na podstawie zeskanowanych zdjęć i z użyciem jednej z pierwszych wersji programu komputerowego Photoshop, Daniel wykreował zupełnie nowe przestrzenie. Przez jednych odbierane jako kicz a przez innych uznane za dzieło sztuki. Tak czy tak ludzie lubili patrzeć na te obrazy. Ponieważ sama prezentacja była inna od poprzednich i nowatorska w swojej formie, to Daniel zdecydował się pokazywać ją w pubach, na ulicy, galeriach nietypowych. Pierwsza prezentacja GRAPHICS AND HISTORY MIX miała miejsce w Republic of Imagination w Mirosławcu.

W 2003 roku Daniel, szukając nowych inspiracji, zdecydował się opuścić swoje rodzinne miasto i wyjechał do Londynu. Tutaj zdobywał głównie wiedzę życiową. Poznawał nowy kraj, język, mentalność ludzi. Robił też dużo zdjęć. Miał kilka prezentacji. Głównie były to prace powstałe jeszcze w Polsce. Wykonywał usługi fotograficzno-filmowe dla ludzi i firm. Umiejętności zdobyte przez lata, również w fotografii artystycznej, pozwaliły mu dać klientom unikalne obrazy. W Luton założył klub fotografii gdzie uczył miłośników fotografii tak jak kiedyś jego uczono.

W ostatnich latach zaczął znowu dużo pracować artystycznie. Głównie w temacie KOBIETA. Wykonuje dużo sesji, doszukując się elementów boskich w tym pięknym zjawisku. Potrafi dostrzec dużo w nich samych i umiejętnie to pokazuje. Planuje koleną prezentacje w tym temacie.

Do większej prezentacji przygotowuje również archiwale zdjęcia Pily i okolic, powstałe w latach 1983 – 2003. Jedna z kolejnych wystaw będzie z pewnością w temacie Londynu, gdzie Daniel mieszkał i fotografował od 2003 roku. W planie ma również powrót do fotografii analogowej oraz uruchomienie ciemni fotograficznej.

Od 2019 roku Daniel przeprowadził się spowrotem do Piły. Teraz łączy życie zawodowe w UK i rozwija w Polsce.

 

 

Stanisław Pręgowski dark room, PDK, Piła 1983

Mirosław Bocian dark room, Piła 1987

Andrzej Pieklak, Kraków 1992

Work at Tygodnik Nowy, Jastrowie, Poland 1995

Graphics & history mix, Mirosławiec, Poland 2003

Loreto, Italy 2016

United Arab Emirates event, London 2017

London 2018

Poland 2022